✅باید کاری کنیم که بچه‌ها دست مادر را حتما ببوسند؛ اسلام دنبال این است.
مقام معظم رهبری| ۹۲.۲.۲۱
🔸 تجلیل و تقدیر از زحمات مادران مهربان با بوسیدن دست ایشان و یا هر قدمی که میتواند رضایت و لبخند شادی را به مادر هدیه دهد.

✔️جهت شرکت در پویش عکس، فیلم و یا گزارشی مکتوب از خدمت به مادر و یا بوسیدن دست ایشان را ارسال کنید.