هر اقدامی در جهت شاد کردن دل مردم قطعاً تأثیر خود را خواهد گذاشت اما آنجا که پای نذری برای شاد کردن دل‌ها در میان باشد اثرگذاری صدچندان خواهد بود، چه خوب است اگر از طریق جذب کمک‌های مردمی اهالی محل یا اقوام برای موضوعاتی مثل تأمین جهیزیه دختران، یا سرپرستی مالی دختران یتیم کمیته امداد، یا آزادی زندانیانی که دختردارند، یا… اقدام کنید.

در صورت تمایل و به نیت ترویج این فرهنگ زیبا از نذر شادی خود گزارشی تهیه کنید و به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایید