مسابقه قرآنی دعوت بخش عمومی روز سی ام

▫️قسمت سی ام ◻️30.با توجه به آیه 18 و 19 سوره نازعات کدام گزینه از ویژگی های دعوت حضرت موسی(ع) است؟ الف: نگرانی از تهدید فرعونب: اصرار در دعوتج: ادب در گفتار 🔸🔻🔸