▫️قسمت سی ام

◻️30.با توجه به آیه 18 و 19 سوره نازعات کدام گزینه از ویژگی های دعوت حضرت موسی(ع) است؟

الف: نگرانی از تهدید فرعون
ب: اصرار در دعوت
ج: ادب در گفتار

🔸🔻🔸