✅شماره7️⃣

عزیزان من، حاج قاسم دوستدار بچه ها بود. او برای نجات کودکان به جنگ رفت. جمله «ما ملت امام حسینیم» را او به ما یادآوری کرد تا همیشه برای اسلام در حال مبارزه باشیم.خنده هایش امید وامنیت در دل مسلمانان بود و خشمش تیری بر قلب دشمنان. او دشمن زمانش را شناخت و توانست مردان باطل را شکست دهد؛پیروزی هایی که ادامه آن به رفتار امروز و فردای ما بستگی دارد.بیایید ما هم برای امام حسین علیه السلام قاسم باشیم، درست مثل قاسم سلیمانی.
نوگلان فاطمی نقاشی در موضوع سردار فاطمی با شعار « ما ملت امام حسینیم »
را بکشید و برای ما بفرستید و امتیاز مسابقه امروز را دریافت کنید.