هدایای مسابقه بزرگ حدیث کرامت

(20 کمک هزینه مشهد مقدس به مبلغ 500هزار تومان – 100بسته متبرک فاطمی – دهه بسته متبرک فاطمی)