تبلیغ وگفتگوی  چهره به چهره توسط روحانیون  وطلاب با زائرین ومجاورین کریمه اهل بیت فاطمه معصومه علیها السلام

اهداف:

  • خیر مقدم به زائرین وتکریم زائرین عزیز
  • ارتباط گیری موثر وچهره به چهره طلاب وروحانیون با عموم زائرین بویژه جوانان ونوجوانان وخانواده ها
  • گسترش معارف دینی بویژه معارف وکرامات فاطمی

محل خدمت:
1-درب های ورودی بعد از گیت بازرسی

2-صحن ها وشبستان های حرم مطهر

زمان های انجام خدمت دریکی از شیفت های زیر :

*   سه شنبه ها : دو ساعت قبل ودو ساعت بعد ازاذان مغرب                                

*  پنج شنبه ها: دوساعت قبل ودوساعت بعد از اذان ظهر واذان مغرب

*پنج شنبه ها:دوساعت قبل ودوساعت بعد از اذان ظهر

*  جمعه ها:  دو ساعت قبل ودو ساعت بعد از اذان ظهر
*مناسبت های ویژه : دوساعت قبل ودوساعت بعد از اذان ظهر واذان مغرب

شرایط:

تعهد به خدمت افتخاری وجهادی (مثل سایر خادمین آستان مقدس) هر هفته دریکی از شیفت های مذکور به صورت منظم وبا لباس روحانیت (4ساعت)

دارای روحیه تبلیغی خصوصا چهره به چهره وجهادی

حداکثرسن 45سال

رعایت مقررات معین شده از سوی واحد به کارگیری در طول مدت خدمت افتخاری در آستان مقدس


جهت کسب اطلاعات بیشتر با ادمین کانال تخصصی خانواده فاطمی در بستر ایتا به آدرس khanevadeh_fatemi@ در ایتا مراجعه نمایید