قسمت ششم

◽️خانواده فاطمی یعنی چی؟

الف. خانواده اهلبیت که حضرت فاطمه علیهاسلام محورشان است
ب. هر خانواده ای که دوست دارند مثل اهلبیت باشند
ج. هر دو مورد