قسمت پنجم

◽️حدیث پایانی به کدام صفت خانواده فاطمی اشاره دارد؟

الف. مسئولیت پذیری
ب. تمیزی
ج. زیبایی