قسمت چهارم

◽️حدیث پایانی به کدام صفت خانواده فاطمی اشاره دارد؟

الف. مهربانی
ب. بخشش
ج. سلیقه