قسمت سوم

◽️حدیث پایانی به کدام صفت خانواده فاطمی اشاره دارد؟

الف) ورزشکار
ب) پرتلاش و پرکار
ج) خوش اخلاق