مسابقه حدیث کرامت

قسمت هشتم

در این حدیث، امیرالمومنین(ع) حیا و عفت را چگونه توصیف می فرمایند؟

الف) از ویژگی ایمان
ب) خصلت آزادگان و خوی نیکان
ج)هردو گزینه