قسمت پنجم

◻️در این حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم چه نعمت های ویژه ای را برای خانه ای که در آن دختر باشد، بیان فرمودند؟
الف) روزانه دوازده برکت و رحمت از آسمان در آن نازل میشود
ب) رفت وآمد فرشته ها به آن خانه قطع نمی شود
ج) هر دو مورد