قسمت یازدهم

◽️در این حدیث پیامبر اکرم(ص)، چه اثری برای خوشنودی والدین بیان فرموده اند؟

الف) باعث خوشنودی خدا می شود‌.
ب) باعث خاموشی خشم خدا می شود‌.
ج) باعث آمرزش الهی می شود‌.