▫️قسمت دوم

◽️در این حدیث امام صادق علیه السلام، چه جایگاهی برای فرزندان پسر و دختر بیان فرموده اند؟

الف) پسرها از نعمت ها بهره مند میشوند و دخترها از نیکی
ب) پسر نعمت ها هستند و دختر نیکویی ها
ج) پسرها شکرگذار نعمت ها هستند و دخترها نیکوکار
🔸🔻🔸