▫️قسمت اول

◽️در این حدیث پیامبر اکرم(ص) برای کسانی که دختر دارند، چه نعمت های ویژه ای را بیان فرموده است؟

الف) خداوند متعال کمک کار و یار او می شود.
ب) برکت و مغفرت الهی شامل حال او می شود.
ج) هر دو گزینه
🔸🔻🔸