کودک فاطمی جهت شرکت در مسابقه در موضوع سردار فاطمی نقاشی بکشید و نقاشی خود را اینجا بار گذاری کنید.