دلگویه هایی در پاسخ به بندهایی از وصیتنامه حاج قاسم سلیمانی