1-بدبینی یا خوش بینی بیش از حد

2-زود رنجی

3-پرخاشگری وبروز خشم شدید

4-استقلال فکری

5-اضطراب ونگرانی غیر عادی

6-علائم افسردگی

7-رفتارهای غیر عادی

8-هوش وقدرت فهم مسائل

لازم به ذکر است موارد دیگر را به صورت تخصصی در مشاوره قبل از ازدواج مورد بررسی قرار دهید.