کلیپ کودکانه «خدا کجاست؟» با استدلال‌های ساده و کودکانه به بیان اثبات وجود خداوند می‌پردازد. تشبیهاتی قابل لمس برای هر کودک که به سادگی می‌تواند به این اصل مهم پی ببرد. این کلیپ‌ها با توجه به پرسش‌های کودکان و دانش‌آموزان از مربیان، تولید شده است.