وقتی دوست خوب داشته باشم خیالم راحته چون چیزهای خوبی ازش یاد می گیرم
👨‍👦بابام می گه اگه دوست خوب پیدا کردی مواظب باش
🌟به راحتی ؛ یا با لج بازی از دستش ندی این یک مهارت زندگی هست که دوستاتو به خودت نگه داری چون دوست خوب رو به این راحتی ها نمی تونی به دست بیاری پس همیشه در رفتارت دقت کن