من خدا را دیدم امروز توی بارانی که بارید
روی گلبرگ گلی که شادمانی کرد و خندید
من خدا را بو کشیدم توی عطر پاک یک گل
🌱🌹🌷☘️🍁🌸🌺
من شنیدم نام او را در صدای شاد بلبل
من خدا را می نویسم توی قلبم شاد و خندان
او همیشه پیش ما هست توی ابر و باد و باران

🔷🔸💠🔸🔷