🌺سلام!
سلام بر تو دوست خوبم
✅این کتاب توضیح المسائل است؛
درآن ، مسئله های دینی زیادی گفته شده است
بیش از دو هزار مسئله در آن آمده است. چیزهایی که ما در طول شبانه روز با آنها سروکار داریم؛ ولی حکم آنها را نمی دانیم؛

✅یکی از مسئله هایی
را که در این کتاب آمده است، با هم می خوانیم؛
مسلمان باید احکام مسائلی را که معمولا به آنها احتیاج پیدا می کند،یاد بگیرد.

🔷🔸💠🔸🔷
رسانه اختصاصی کودکان فاطمی
https://fatemi.amfm.ir/koodak