بچه سلام
🎨می دانید واجب یعنی چی؟ و چه رنگی داره؟
🤔ببخشید استاد، مگه واجب هم رنگ داره؟!!
بله بچه ها واجب یه قانون سبز رنگ برای زندگی است.
مثل جواب سلام دادن که یه کارت سبز پر رنگ داره!👋
کار های واجب را حتما باید انجامش بدیم.
👋سلام کردن “مستحبه” و یه کارت سبز رنگ دیگه داره!
اگه ما بچه ها زود تر از همه سلام کنیم خیلی ثواب می بریم.