هستی ای امام در دعا من
در قنوت من در صدای من
تا شود شتاب در ظهور تو
دردل کنم در حضور تو