بچه های گل ومهربون به نظر شما اسم حضرت معصومه چیه ؟

به نظر شما هر کی بره زیارت ایشون در قم چه پاداشی خدا بهش می ده ؟

شعر داخل تصویر رو بخونید تا به جواب برسید .