🌸 بابا

بازم رسیده از راه
روز قشنگ بابا

روز تولد علی
بزرگ مرد دنیا

سیزده ماه رجب
امام اول ما

آمده است به دنیا
امام و دوست خدا