داستان

بخش اول:مهمان شهر قم
نزدیک تعطیلات بود و بابام ماشین جدیدش را تحویل گرفته بود……..
ادامه دارد…..