من به همراه پدر و مادرم در انتخابات شرکت می کنم؛ چون آینده کشورم برام مهمه….

جهت عضویت در شبکه مجازی بچه های بهشت