یکشنبه های فاطمی

اذن دخول
هنگام واردشدن به خانۀ حضرت معصومه علیها السلام ، اول باید اذن دخول بگیریم؛ یعنی بگوییم:”من از شما میخواهم که به من اجازه بدهد پا به خانۀ خوش بویت بگذارم.
این اجازه خواستن، چند جملۀ قشنگ دارد:

🌷🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌷
خدایا، در کنار دری از درهای خانۀ پیامبرت (که سلام تو بر او و خاندانش باد) ایستاده ام.
و تو به مردم گفتهای که بی اجازه، داخل آن خانه نشوند…
ای پیامبر خدا، ای حضرت معصومه، آیا اجازه میدهید داخل این حرم بشوم؟…..


🔷🔸💠🔸🔷